Cửu Âm Chân Kinh

 • loại shop

 • Tình trạng vật phẩm

Shop game

 • Bách Niên Tuyết Liên Quả

  Cửu Âm Chân Kinh
  Tăng 200.000 tu vi
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 5 viên/ngày

  Bách Niên Tuyết Liên Quả

  6

 • Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh

  Cửu Âm Chân Kinh
  Đổi boss Tung Hoành Tứ Hải 4
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: Không 
  Giới hạn mua: 5 lượt/ngày

  Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh

  21

 • Tử Thần Đan

  Cửu Âm Chân Kinh
  Tăng 100.000 chân khí
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 5 viên/ngày

  Tử Thần Đan

  3

 • Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh

  Cửu Âm Chân Kinh
  Đổi boss Tung Hoành Tứ Hải 3
  Vật phẩm: Khóa 
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 5 lượt/ngày

  Hỗn Nguyên Khiêu Chiến Lệnh

  15

 • Khiêu Chiến Lệnh

  Cửu Âm Chân Kinh
  Đổi boss Tung Hoành Tứ Hải 1,2
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 5 lượt/ngày

  Khiêu Chiến Lệnh

  3

 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  Cửu Âm Chân Kinh
  Tăng 200% trong 1h tốc độ chuyển hóa
  Vật phẩm: Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 5 viên/ngày

  Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  9

 • Động Tác Trái Tim

  Cửu Âm Chân Kinh
  Hành động tương tác
  Vật phẩm: Không Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 3 lượt/ngày

  Động Tác Trái Tim

  60

 • Động Tác Ú Òa

  Cửu Âm Chân Kinh
  Hành động tương tác
  Vật phẩm: Không Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 3 lượt/ngày

  Động Tác Ú Òa

  60

 • Động Tác Bế Công Chúa

  Cửu Âm Chân Kinh
  Hành động tương tác
  Vật phẩm: Không Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 3 lượt/ngày

  Động Tác Bế Công Chúa

  60

 • Động Tác Dỗi Hờn

  Cửu Âm Chân Kinh
  Hành động tương tác
  Vật phẩm: Không Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 3 lượt/ngày

  Động Tác Dỗi Hờn

  60

 • Động Tác Nhảy Cặp

  Cửu Âm Chân Kinh
  Hành động tương tác
  Vật phẩm: Không Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 3 lượt/ngày

  Động Tác Nhảy Cặp

  60

 • Động Tác Hôn Môi

  Cửu Âm Chân Kinh
  Hành động tương tác
  Vật phẩm: Không Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 3 lượt/ngày

  Động Tác Hôn Môi

  60

 • Động Tác Ảo Thuật Tặng Quà

  Cửu Âm Chân Kinh
  Hành động tương tác
  Vật phẩm: Không Khóa
  Yêu cầu VIP: Không
  Giới hạn mua: 3 lượt/ngày

  Động Tác Ảo Thuật Tặng Quà

  60

SHOP GOSU chưa hỗ trợ giao diện mobile.
Quý khách vui lòng sử dụng trên máy tính.